..het perspectief van jongeren als startpunt nemen voor nieuwe ideeën.

Wat doen we?

Onderzoeksmethode

Spunk//STBY doet creatief en innovatief onderzoek dat inzicht geeft in de vragen en overwegingen die jongeren hebben. Voor het achterhalen van hun achterliggende motivaties is het nodig om rechtstreeks en in detail met hen te spreken. Dit soort inzicht is moeilijk te bereiken met andere onderzoeksmethoden zoals focusgroups of enquêtes, maar vraagt om een kwalitatieve onderzoeksaanpak middels diepte-interviews.

Interviews bij jongeren thuis

Deze gesprekken kunnen het beste plaatsvinden in de vertrouwde context van de deelnemers aan het onderzoek zelf, dit is veelal bij de jongeren thuis, maar het kan ook op school of in een andere sociale omgeving zijn. Uit de interviews komt naar voren met welke vragen jongeren zitten, welke verwachtingen ze hebben en in welke vorm ze informatie of services het liefst gepresenteerd willen krijgen. Antwoorden op dergelijke vragen kunnen opdrachtgevers inzicht verschaffen in hoe ze hun communicatie en informatieaanbod zo effectief mogelijk kunnen afstemmen op de behoeften en voorkeuren van de jonge doelgroep.

Directe gesprekken met jongeren in heel Nederland

De interviews met de scholieren of studenten worden gedaan door de jongeren van Spunk. De vaste kern van het Spunk-netwerk is 17 tot 20 jaar en woont verspreid door Nederland. Dit zijn allen inmiddels ervaren journalisten die goed en helder kunnen interviewen, schrijven en redeneren. De Spunk-jongeren zijn in staat om snel toegang te krijgen tot de juiste doelgroep, en om daarna met hen op een directe manier in gesprek te gaan. Zij begrijpen de overwegingen van jongeren en kunnen deze goed onder woorden brengen.

Gedegen onderzoeksmethodiek

STBY draagt als gespecialiseerd en ervaren onderzoeksbureau de verantwoordelijkheid voor de verwerking van het door de Spunk-jongeren verzamelde onderzoeksmateriaal, evenals voor de opzet en het verloop van het onderzoek. STBY is in het onderzoek leidend bij het vaststellen van de methodologie, het gewenste profiel van de respondenten, het opstellen van het interviewscript en de verwerking van de onderzoeksresultaten. Voordat de Spunk-jongeren beginnen met interviewen leidt STBY een workshop met hen om ze te briefen over het onderwerp en de benadering van het onderzoek. Tijdens deze startbijeenkomst wordt het interviewscript gezamenlijk doorgelopen en hebben de Spunk interviewers vanuit hun specifieke kennis van jongeren een belangrijke stem in de precies te stellen vragen tijdens de interviews. Gedurende de periode van interviewen onderhoudt STBY contact met de Spunk-jongeren om hen te begeleiden.

Leave a Reply